Clochers & Lieux de culte


monastère bénédictin / Đan viện Thiên An Thủy Bằng, Hương Thủy Thừa Thiên VN 7-3-2010

Last updated : Mon, 01 Mar 2021 00:14:42 +0100