Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn VN 6-2-2014 TKS

nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn VN 22-9-2014 Lộc

Last updated : Mon, 02 Mar 2020 16:38:09 +0100