Clochers & Lieux de culte


nhà tḥ chánh toà ( cathédrale ) Saint-Joseph Hà Nôi VN 26-8-2007 Viêt

nhà tḥ chánh toà ( cathédrale ) Saint-Joseph Hà Nôi VN 26-9-2015 HuynhYa

Last updated : Sun, 07 Feb 2016 23:18:25 +0100