Clochers & Lieux de culte


nhà thờ chính tòa Gỗ / Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Kon Tum Kon Tum VN 1-2016 GabyD

nhà thờ chính tòa Gỗ / Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Kon Tum Kon Tum VN 27-1-2016 TKS

Last updated : Sun, 07 Feb 2016 23:19:02 +0100