Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église Hàm Long / Thánh Antôn Padova Hà Nội VN 20-12-2010 Sony

nhà thờ / église Hàm Long / Thánh Antôn Padova Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 27-2-2018 Sony

Last updated : Thu, 16 Jan 2020 01:45:13 +0100