Clochers & Lieux de culte


nhà thờ giáo xứ Tắc Sậy Bạc Liêu / Giá Rai VN 27-1-2018 TKS

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 22:18:16 +0200