Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời / giáo xứ Mỹ Thạnh Long Xuyên / Mỹ Thạnh / phà Vàm Cống An Giang VN 16-1-2017

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:53:52 +0200
Toutes les photos par TKS