Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ
chùa / pagode Khai Minh Chợ Gạo Tiền Giang VN 11-2-2019 Ngọc Thọ

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:59:01 +0200