Clochers & Lieux de culte


 
 
 
 
église cathédrale Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Phát Diêm Ninh Bình VN 7-8-2003 TKS

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:59:22 +0200