Clochers & Lieux de culte


  Tây Phương Tam Thánh
  Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
pagode / chùa Huyền Không Montréal QC CA 13-10-2019

Last updated : Mon, 01 Mar 2021 00:59:59 +0100