Clochers & Lieux de culte


église / nhà thò Con Gà / Thánh Tâm / Sacré-Cœur Đà Nẵng VN 4-10-2009 phungson

église / nhà thò Con Gà / Thánh Tâm / Sacré-Cœur Đà Nẵng VN 12-3-2010

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 22:03:37 +0200