Clochers & Lieux de culte


église ( nhà thờ ) Thuân Nghia Hàm Kiêm - Hàm Thuân Bình Thuân VN 11-8-2013 ccnngo

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:56:11 +0200