Clochers & Lieux de culte


église ( nhà thờ ) An Thanh Cân Tho - Ninh Kiêu VN 28-6-2013 TKS

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 22:18:49 +0200