Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi / Notre-Dame-du-Rosaire Sa Pa Lào Cai VN 28-9-2015 HuynhYa

nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi / Notre-Dame-du-Rosaire Sa Pa Lào Cai VN 21-2-2018 AnthonyD

 
 
 
 
église / nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi / Notre-Dame-du-Rosaire Sa Pa Lào Cai VN 12-2-2020 TKS

Last updated : Sat, 04 Apr 2020 00:51:28 +0200