Thiên Hậu Thánh Mẫu / 天后聖母


  chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN
  chùa Long Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 02:07:42 +0100