Tôn Giả Xá-lợi-phất / Sāriputta / 舍利弗


 chùa Vĩnh Nghiêm - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 02:07:43 +0100