Basiliek Sint Servaas - Maastricht - NL

chapelle extérieure


Carloman Ier Charlemagne
Gerberge, reine-consort de Carloman Ier Henri III ( du Saint Empire ? )